Creathon Teams!


Introducing our Teams!


Parikrama – Asish, Muskan, Kanika, Chaitanya, Netraj, Sojwal


Constant Variables - Sayali, Krushna, Bharat, Aishwarya, Poonam, Kevin


Unicorn – Sagar, Suman, Moinuddien, Monali, Shubham, Melinda


Infinite – Sunaina, Karthikeyan, Amisha, Ankita, Pritesh, Vedika


Royal Brigade – Tithee, Nitish, Aaron, Prasad, Alina, Akshay


Spartans – Ifrah, Vaishnavi, Piyusha, Amogh, Akash, Royston